What weapons were used in battle by the people inhabiting the lake fortress (LV)?

The people living in the lake fortress used the characteristic close combat and missile weapons of the Viking Age. Missile weapons included the bow, with iron-tipped arrows, as well as the javelin and probably also the sling. Close combat weapons included daggers, spears and approximately 50 cm long single-bladed swords or battle knives (scramasaxes), as well as narrow-bladed iron axes. The most important close combat weapons were imported double-bladed, so-called “Frankish” swords, which at the same time served as a symbol of power and wealth. Specially made wooden cudgels served both for beating and as projectiles. The defenders of the lake fortress also threw stones on the attackers from the defences.

More in: Jānis Apals, Ēvalds Mugurēvičs. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.-1200.g. In: Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr.- 1200.g.- Rīga, 2001.- p.353-359.

Question in the Native Language

Kādus ieročus cīņās lietoja ezerpils iedzīvotāji (LV)?

Ezerpils iedzīvotāji cīņās izmantoja vikingu laikmetam raksturīgos tuvcīņas un tālcīņas ieročus. Tālcīņā lietoja šaujamo loku un bultas ar dzelzs uzgaļiem, metamos šķēpus un, domājams, arī lingas. Tuvcīņās lietoja dunčus, šķēpus un ap 50 cm garus vienasmens zobenus jeb kaujas nažus (skramasaksus), kā arī šaurasmens cirvjus. Būtiskākie tuvcīņas ieroči bija importētie divasmens, tā sauktie franku zobeni, kas reizē bija arī varas un bagātības simbols. Speciāli izgatavotas koka vāles lietoja gan kā sitamos, gan kā metamos ieročus. Ezerpils aizstāvji uzbrucējus apmētāja arī ar aizsargceltnēs novietotiem akmeņiem.

Plašāk: Jānis Apals, Ēvalds Mugurēvičs. Vēlais dzelzs laikmets (agrie viduslaiki) 800.-1200.g. Latvijas senākā vēsture. 9.g.t.pr.Kr.- 1200.g.- Rīga, 2001.- 353.-359.lpp.

Keywords