What were roofs made from during the Bronze Age (CZ)?

Remains of roofs are rarely preserved so we know little about them. They may have been thatched but at that time people did not grow corn with long stalks as rye later in Middle Ages and modern times and the people also cut the corn below the ear rather than cut the whole stalks. They could have been made from reed but we do not know if there was enough of it. There is the possibility (for prehistory generally) that they used, for example, strips of bark, it was experimentally tested. From the lake settlements of late Bronze Age shingles are documented.

Question in the Native Language

Z čeho měly domy v době bronzové střechu (CZ)?

Pozůstatky střech se dochovaly vzácně, takže toho příliš mnoho nevíme. Mohly být doškové, ale tehdy se ještě nepěstovalo obilí s dlouhou slamou jako ve středověku a novověku žito, a také se obilí spíše odřezávaly klasy, než že by se podtínala celá stébla. Mohly být z rákosu, ale nevíme, zda ho tehdy byl dostatek. Uvažuje se (pro pravěk vůbec) například o plátech stromové kůry, bylo to vyzkoušeno i experimentálně. Z nákolních sídlišť jsou z mladší a pozdní doby bronzové doloženy dřevěné šindele.