How many people lived in a lake fortress (LV)?

Every dwelling house with its auxiliary structures was an independent economic unit. Each house would have been the home of one nuclear family, consisting of parents, children and grandparents. The differences in size of houses and the type of artefacts witness that a socially differentiated society lived here. Some of the smaller houses may have been those of dependants. Depending on the size of space (10 –30 sq.m.), 3 to 8 people could be living in a house. As the number of dwellings in each building layer remained the same, Āraiši lake fortress would have had a population of around 70–90.

More: Apals.J.Teikas un vēsture (Jānis Apals, Jānis Zelminis).-Rīga, 1998.- pp. 24.

Question in the Native Language

Cik cilvēku dzīvoja ezerpilī?

Katra ezerpils dzīvojamā māja ar savām piebūvēm bija patstāvīga saimnieciska vienība. Tās apdzīvoja viena nukleārā ģimene, kas sastāvēja no vecākiem, bērniem, vecvecākiem un citiem radiem. Māju dažādais lielums un atšķirības senlietu materiālā liecina, ka ezerpili apdzīvojusi sociāli noslāņota sabiedrība. Vismazākajās mājās iespējams dzīvoja atkarīgie ļaudis. Atkarībā no māju platības (10 – 30 kv.m.), tajās varēja dzīvot 3-8 cilvēki. Tā kā dzīvojamo māju skaits katrā apbūvē palika gandrīz nemainīgs, Āraišu ezerpilī vienlaikus dzīvoja ap 70 – 90 cilvēki.

Plašāk: Apals.J.Teikas un vēsture (Jānis Apals, Jānis Zelminis).-Rīga, 1998.- 24.lpp.