Were there many parties in the Middle Ages? (NL)?

The image we have of the Middle Ages is often about the king at his castle, knights and ladies, jokers et cetera. But the truth was much different.
There were different kinds of nobility, from the lord of a city (in most cases the title of mayor was hereditary and he lived in a castle which was not much more than a strengthened house), through the duke of the province to - somewhere far away - the king and the emperor. Your position in society depended much on who your parents were: except from the fact, they did not have newspapers yet - "from newspaper boy to millionaire", no, that was impossible. The majority of the population was farmer, people who had harvest feasts and different ecclesiastic folk parties like for example carnival. Of course there were weddings (you can search for the painting by Breugel with the farmers' wedding). Nobility, especially the higher layers, had plenty of time to stage parties and visit each other. The king used to travel from one of his castles to the next to make a nice stay with his royal household, until everything which was collected over the year in taxes in nature was finished. Then it got about time to move on.

Question in the Native Language

Werden er veel feesten gehouden in de middeleeuwen? (NL)?

Het beeld dat we hebben van de middeleeuwen is vaak van de koning op zijn kasteel, met ridders en jonkvrouwen, hofnarren en dergelijke. Maar het was alles behalve dat.

Er was allerlei adel, van de heer van de stad (meestal was de functie van burgemeester dus erfelijk en woonde die in het kasteel, wat vaak niet meer dan een versterkt huis was), via de hertog van de provincie tot ergens ver weg, de koning en de keizer. Je positie in de maatschappij was voor een belangrijk deel afhankelijk van wie je ouders waren: afgezien van dat er nog geen kranten waren, maar van krantenjongen tot miljonair, nee, dat bestond niet. iedereen hield feesten. Het grootste deel van de bevolking was boer, die hielden dus oogstfeesten en diverse kerkelijke volksfeesten als carnaval bijvoorbeeld. En er waren de bruiloften (zoek maar eens naar het schilderij van Bruegel met de boerenbruiloft). De adel, zeker de hogere adel, had tijd genoeg om allerlei feesten te houden en die van elkaar te bezoeken. De koning trok meestal van het ene van zijn kastelen naar een ander, om daar met zijn hofhouding er goed van te leven, totdat daar alles op was wat er in de loop van het jaar verzameld was aan belastingen in natura. Dan werd het weer tijd om naar de volgende stek te verhuizen.

Keywords