What language did people speak in the early Middle Ages (NL)?

The language spoken in the Netherlands in the early Middle ages we now call Old Dutch. It’s actually a collection of dialects which were spoken in the Low Lands between 600 and 1200. As a Frisian trader you could make yourself understood in all countries around the North sea. The dialects resembled each other a lot. Much is left unknown about the language because it was usually not written down. From the 5th century AD onwards objects with short texts inscribed in them appear. The texts have been written in runes. This is an alphabet that was used in the whole of North-western Europe

Question in the Native Language

Welke taal spraken de mensen in de vroege Middeleeuwen (NL)?

De taal die men in de vroege Middeleeuwen in Nederland sprak noemen we nu Oudnederlands. Dit is eigenlijk een verzameling van dialecten die tussen 600 en 1200 werden gesproken in de Lage Landen. Als Friese handelaar kon je je in de landen rondom de Noordzee goed verstaanbaar maken, omdat de dialecten die daar werden gesproken veel op elkaar leken. Veel is er niet over de taal bekend, omdat het meestal niet werd opgeschreven. Vanaf ongeveer de 5e eeuw na Chr. komen wel korte tekstjes op voorwerpen voor. Ze zijn geschreven in runen. Dit is een alfabet dat in heel Noordwest Europa werd gebruikt.

Keywords